Sieć MOTOEXPERT zaprasza do kontaktu osoby poszkodowane w niezawinionych zdarzeniach drogowych, które pragną skorzystać z pomocy np. niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego. W centrali Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT dysponujemy polskojęzycznymi pracownikami, którzy chętnie przyjmą zgłoszenie i udzielą informacji o rozwiązaniach przewidzianych dla klientów. MOTOEXPERT oferuje szereg rozwiązań techniczno-prawnych, z których mogą skorzystać Polacy, którym przydarzył się wypadek lub kolizja drogowa np. na terenie Niemiec, w tym możliwość bezgotówkowego rozliczenia kosztów wykonania opinii technicznej przez niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego.

Kluczowe informacje

  • Sieć MOTOEXPERT zapewnia pomoc niemieckich rzeczoznawców samochodowych w procesie likwidacji szkód
  • Oferujemy polskojęzyczną obsługę oraz bezpłatne doradztwo techniczno-prawne
  • Zapewniamy bezgotówkowe rozliczenie kosztów opinii technicznej przez niemieckiego rzeczoznawcę
  • Działamy w oparciu o prawo niemieckie, które jest korzystniejsze dla poszkodowanych niż polskie
  • Współpracujemy z niemieckimi adwokatami mówiącymi po polsku, którzy reprezentują interesy poszkodowanych

Zgłoszenie szkody w Niemczech – podstawowe informacje

Osoba poszkodowana wskutek wypadku drogowego w Niemczech ma możliwość dokonania likwidacji szkody samochodowej na dwa sposoby. Może skorzystać z likwidacji szkody powypadkowej z polisy OC sprawcy zdarzenia, do którego najlepiej jest wystąpić bezpośrednio na terenie Niemiec. Adwokat klienta zgłasza wszelkie roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy pojazdu w Niemczech.

Prawa poszkodowanego przy likwidacji szkody w Niemczech

W przypadku likwidacji szkody samochodowej z OC sprawcy zdarzenia zakres odpowiedzialności i świadczeń na rzecz poszkodowanego określają z reguły odpowiednie niemieckie przepisy prawne. Często prawa poszkodowanego są wyższe niż w Polsce, a likwidacja szkody drogowej zazwyczaj korzystniejsza dla poszkodowanego, np. polskiego właściciela uszkodzonego pojazdu.

Likwidacja szkody z polisy OC sprawcy zdarzenia

Likwidacja szkody samochodowej w Niemczech z polisy OC sprawcy wypadku lub kolizji sprawia, że często odszkodowanie obejmuje doznane obrażenia ciała, koszty leczenia urazów powstałych w wyniku wypadku, zniszczone w wypadku mienie, koszty naprawy uszkodzeń samochodu oraz, w niezawinionych wypadkach drogowych, również inne koszty związane z wypadkiem (np. koszty rzeczoznawcze czy koszt wynajęcia pojazdu zastępczego). Poszkodowany ma prawo starać się o odszkodowanie powypadkowe oraz likwidację szkody na prawie niemieckim, które jest korzystniejsze niż prawo polskie.

Rodzaje roszczeń przysługujących poszkodowanemu

Poszkodowanemu przysługuje prawo do zwrotu kosztów naprawy pojazdu powypadkowego według faktury polskiego lub niemieckiego warsztatu naprawczego w wysokości do maksymalnie 130% wartości brutto pojazdu sprzed wypadku. Faktura jest weryfikowana przez rzeczoznawcę wykonującego opinię techniczną, np. z MOTOEXPERT. Poszkodowany ma prawo do swobodnego wyboru warsztatu naprawczego w Polsce lub Niemczech.

Określenie wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej

W przypadku szkody całkowitej poszkodowanemu przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości, która pozwoli na zakup porównywalnego pojazdu w regionie zamieszkania poszkodowanego, z dwuletnią gwarancją. Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT uwzględniają w wycenie sytuację na polskim rynku regionalnym, w odróżnieniu od innych rzeczoznawców, którzy szacują wartość pojazdu tak, jak gdyby był on na niemieckich tablicach rejestracyjnych.

Odszkodowanie za zmniejszenie wartości rynkowej po naprawie

Zgodnie z niemieckim prawem odszkodowanie za zmniejszenie wartości rynkowej auta powypadkowego należne jest poszkodowanemu. Nawet po prawidłowej naprawie samochód jest uznawany za pojazd powypadkowy, którego sprzedaż jest utrudniona, stąd przysługuje odszkodowanie za tę utratę wartości.

Jak zgłosić szkodę w Niemczech? MOTOEXPERT BERLIN pomaga

Sieć MOTOEXPERT oferuje poszkodowanym pomoc niemieckich rzeczoznawców samochodowych, którzy kompetentnie i precyzyjnie oszacują szkody komunikacyjne powstałe w wyniku zdarzenia. Polecane jest skorzystanie z niezależnie wybranego przez poszkodowanego rzeczoznawcy z MOTOEXPERT ze względu na jego bezstronność.

Rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT

Opinie techniczne rzeczoznawców z MOTOEXPERT oparte są na prawie i korzystnych dla poszkodowanego kryteriach obowiązujących w Niemczech. Kalkulacja szkody jest wyliczana na podstawie cen nowych, oryginalnych części i stawek roboczogodzinowych, które mogą sięgać nawet 240 euro.

Opinie techniczne zgodne z prawem niemieckim

Koszty wykonanej przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT opinii technicznej są rozliczane na podstawie cesji wierzytelności i bezpośrednio opłacane przez odpowiedzialne towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie przez poszkodowanego. Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT akceptują cesje wierzytelności i wykonują swoją pracę bezgotówkowo.

Bezgotówkowe rozliczenie kosztów opinii

Koszty wykonanej przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT opinii technicznej są rozliczane na podstawie cesji wierzytelności i bezpośrednio opłacane przez odpowiedzialne towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie przez poszkodowanego. Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT akceptują cesje wierzytelności i wykonują swoją pracę bezgotówkowo.

Rola adwokata w procesie likwidacji szkody

Inaczej niż w Polsce, koszty doradztwa prawnego są generalnie pokrywane przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku lub kolizji drogowej w Niemczech. Niemieccy adwokaci (mówiący po polsku), z którymi współpracuje MOTOEXPERT, nie pobierają od poszkodowanego obcokrajowca żadnych zaliczek.

Reprezentacja prawna poszkodowanego

Adwokat reprezentujący poszkodowanego w Niemczech dba o to, aby jego klient otrzymał pełne odszkodowanie, z uwzględnieniem wszystkich przysługujących roszczeń. Dzięki współpracy z MOTOEXPERT poszkodowany ma zapewnioną kompleksową obsługę prawną i techniczną.

Dochodzenie pełnego odszkodowania

Adwokat reprezentujący poszkodowanego w Niemczech dba o to, aby jego klient otrzymał pełne odszkodowanie, z uwzględnieniem wszystkich przysługujących roszczeń. Dzięki współpracy z MOTOEXPERT poszkodowany ma zapewnioną kompleksową obsługę prawną i techniczną.

Koszty dodatkowe pokrywane przez ubezpieczyciela sprawcy

Jeżeli uszkodzony podczas wypadku lub kolizji w Niemczech pojazd nie nadaje się do ruchu drogowego, to z reguły poszkodowanemu przysługują koszty holowania pojazdu powypadkowego do najbliższego warsztatu lub parkingu. Transport do Polski jest często w pełni zwracany osobie poszkodowanej.

Holowanie uszkodzonego pojazdu

Poszkodowany w wypadku drogowym w Niemczech może wynająć samochód zastępczy na czas naprawy uszkodzonego auta lub na czas niezbędny do zakupu nowego pojazdu. Firma ubezpieczeniowa potrąca wówczas maksymalnie do 20% jako rekompensatę za oszczędności na eksploatacji własnego auta.

Wynajem auta zastępczego

Zamiast wynajmowania samochodu zastępczego poszkodowany może domagać się odszkodowania za brak możliwości użytkowania własnego samochodu. Wysokość odszkodowania jest określana w opinii technicznej rzeczoznawcy.

Odszkodowanie za brak możliwości użytkowania pojazdu

Inne roszczenia po wypadku w Niemczech

Oprócz podstawowych roszczeń związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu czy uzyskaniem odpowiedniej rekompensaty za całkowitą szkodę, osobie poszkodowanej w wypadku drogowym w Niemczech przysługuje szereg innych roszczeń. Należą do nich między innymi:

Zwrot udziału własnego z polisy AC

Jeżeli poszkodowany otrzymał odszkodowanie z polisy AC i odciągnięty został udział własny, to może zażądać zwrotu tego udziału od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku.

Koszty bezpośrednio związane ze zdarzeniem

Osobie poszkodowanej mogą zostać zwrócone koszty m.in. hotelu, biletów transportowych, poniesione bezpośrednio w związku z wypadkiem. Warunkiem jest przedłożenie oryginałów rachunków.

Odszkodowanie za zniszczone przedmioty

Jeżeli w wypadku drogowym w Niemczech uległy zniszczeniu przedmioty należące do poszkodowanych, a ich naprawa jest nieekonomiczna lub niemożliwa, poszkodowanemu przysługuje zwrot ich kosztów, np. odzieży, sprzętu elektronicznego, bagażu.

Obsługa klienta w MOTOEXPERT

Sieć MOTOEXPERT dysponuje polskojęzycznymi pracownikami, którzy chętnie przyjmą zgłoszenie i udzielą informacji o rozwiązaniach przewidzianych dla klientów. Osoby poszkodowane w Niemczech mogą liczyć na kompleksową pomoc i wsparcie w trakcie procesu likwidacji szkody.

Kontakt w języku polskim

Klienci MOTOEXPERT mają możliwość bezpośredniego kontaktu z polskojęzycznymi pracownikami, którzy pomogą im w sprawnym zgłoszeniu szkody i uzyskaniu niezbędnych informacji. Sieć MOTOEXPERT zapewnia wysokiej jakości doradztwo w ojczystym języku poszkodowanego.

Bezpłatna porada techniczno-prawna

Sieć MOTOEXPERT oferuje poszkodowanym bezpłatną poradę techniczno-prawną, dzięki której mogą uzyskać kompleksową pomoc w procesie likwidacji szkody. Eksperci MOTOEXPERT wspierają klientów na każdym etapie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, gwarantując profesjonalną obsługę i optymalne rozwiązania.

Sieć rzeczoznawców MOTOEXPERT w Niemczech

Sieć MOTOEXPERT zrzesza i współpracuje z gronem niemieckich rzeczoznawców techniki samochodowej, świadczących niezależne usługi rzeczoznawcze na terenie Niemiec i krajów Unii Europejskiej. Struktura działalności MOTOEXPERT pozwala na udzielenie fachowej pomocy technicznej osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.

Dzięki współpracy z siecią MOTOEXPERT Berlin, poszkodowani w wypadkach drogowych w Niemczech mogą liczyć na kompleksową obsługę likwidacji szkód komunikacyjnych. Nasi rzeczoznawcy samochodowi oferują rzetelne i dokładne opinie techniczne, zgodne z obowiązującymi w Niemczech przepisami prawnymi i korzystnymi dla klienta rozwiązaniami.

Korzystając z usług MOTOEXPERT, osoby poszkodowane w wypadkach w Niemczech mają możliwość uzyskania bezgotówkowej i kompleksowej obsługi zgłaszania szkód i dochodzenia należnych odszkodowań. Nasi specjaliści pomogą Państwu w skutecznym przeprowadzeniu procesu likwidacji szkody zgodnie z procedurami obowiązującymi w Niemczech.

Przebieg procesu likwidacji szkody z MOTOEXPERT

Gdy dojdzie do wypadku lub kolizji drogowej w Niemczech, poszkodowani mogą liczyć na kompleksową pomoc sieci MOTOEXPERT. Rozpoczynając proces likwidacji szkody, należy przede wszystkim zgłosić szkodę samochodową do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia.

Zgłoszenie szkody

Współpraca z MOTOEXPERT ułatwia to zadanie, ponieważ nasi polskojęzyczni pracownicy chętnie przyjmą zgłoszenie i udzielą informacji o dostępnych rozwiązaniach. Przekazujemy również kontakt do niemieckiego adwokata, który reprezentuje interesy poszkodowanego. Adwokat dba o to, aby klient otrzymał pełne odszkodowanie, z uwzględnieniem wszystkich przysługujących roszczeń.

Kolejnym krokiem jest zlecenie wykonania niezależnej opinii technicznej przez rzeczoznawcę MOTOEXPERT. Koszty tej opinii są rozliczane bezpośrednio z ubezpieczycielem, co pozwala uniknąć przedpłat ze strony poszkodowanego. Opinia techniczna stanowi podstawę do uzyskania pełnego odszkodowania, obejmującego nie tylko koszty naprawy pojazdu, ale również inne roszczenia, takie jak wynajem auta zastępczego czy zwrot udziału własnego z polisy AC.

FAQ

Jak zgłosić szkodę w Niemczech?

Sieć MOTOEXPERT zaprasza do kontaktu osoby poszkodowane w niezawinionych zdarzeniach drogowych, które pragną skorzystać z pomocy np. niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego. W centrali Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT dysponuje polskojęzycznymi pracownikami, którzy chętnie przyjmą zgłoszenie i udzielą informacji o rozwiązaniach przewidzianych dla klientów.

Jakie są możliwości likwidacji szkód samochodowych w Niemczech?

Osoba poszkodowana wskutek wypadku drogowego w Niemczech ma możliwość dokonania likwidacji szkody samochodowej na dwa sposoby: 1) Skorzystać z likwidacji szkody powypadkowej z polisy OC sprawcy zdarzenia, do którego najlepiej jest wystąpić bezpośrednio na terenie Niemiec. 2) Adwokat klienta zgłasza wszelkie roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy pojazdu w Niemczech.

Jakie prawa przysługują poszkodowanemu w Niemczech?

Poszkodowany ma prawo starać się o odszkodowanie powypadkowe oraz likwidację szkody na prawie niemieckim, które jest korzystniejsze niż prawo polskie. Przysługuje mu m.in. prawo do zwrotu kosztów naprawy pojazdu, odszkodowanie za zmniejszenie wartości rynkowej auta powypadkowego oraz inne koszty związane z wypadkiem.

Jakie rodzaje roszczeń przysługują poszkodowanemu?

Poszkodowanemu przysługują m.in.: 1) Zwrot kosztów naprawy pojazdu według faktury polskiego lub niemieckiego warsztatu do 130% jego przedwypadkowej wartości. 2) Odszkodowanie w wysokości pozwalającej na zakup porównywalnego pojazdu w przypadku szkody całkowitej. 3) Odszkodowanie za zmniejszenie wartości rynkowej auta po naprawie.

Jak wygląda współpraca z rzeczoznawcami z MOTOEXPERT?

Sieć MOTOEXPERT oferuje poszkodowanym pomoc niemieckich rzeczoznawców samochodowych, którzy kompetentnie i precyzyjnie oszacują szkody komunikacyjne. Opinie techniczne są oparte na prawie i korzystnych dla poszkodowanego kryteriach obowiązujących w Niemczech. Koszty opinii są rozliczane bezgotówkowo przez ubezpieczyciela.

Jaka jest rola adwokata w procesie likwidacji szkody?

Adwokat reprezentujący poszkodowanego w Niemczech dba o to, aby jego klient otrzymał pełne odszkodowanie, z uwzględnieniem wszystkich przysługujących roszczeń. Niemieccy adwokaci (mówiący po polsku), z którymi współpracuje MOTOEXPERT, nie pobierają od poszkodowanego obcokrajowca żadnych zaliczek.

Jakie dodatkowe koszty pokrywa ubezpieczyciel sprawcy?

Ubezpieczyciel sprawcy pokrywa m.in. koszty holowania uszkodzonego pojazdu, wynajmu auta zastępczego na czas naprawy lub zakupu nowego samochodu, a także odszkodowanie za brak możliwości użytkowania własnego pojazdu.

Jakie inne roszczenia może zgłosić poszkodowany?

Poszkodowany może m.in. zażądać zwrotu udziału własnego z polisy AC, otrzymać zwrot kosztów hotelu, biletów transportowych oraz odszkodowanie za zniszczone przedmioty, takie jak odzież, sprzęt elektroniczny czy bagaż.

Jak wygląda obsługa klienta w MOTOEXPERT?

Sieć MOTOEXPERT dysponuje polskojęzycznymi pracownikami, którzy chętnie przyjmą zgłoszenie i udzielą informacji. Ponadto oferuje poszkodowanym bezpłatną poradę techniczno-prawną, dzięki której mogą uzyskać kompleksową pomoc w procesie likwidacji szkody.
ZAPYTAJ EKSPERTA